Pravidlá súťaže - 10. kolo

 1. Usporiadateľ súťaže:
  Usporiadateľom súťaže je cestovná kancelária TIP travel a.s. so sídlom Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 36250791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10254/T (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá").
 2. Trvanie a miesto konania súťaže:
  Súťaž je časovo vymedzená a prebieha v dňoch od 04.07. do 09.07.2019 (vrátane). Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/TIPtravel/
 3. Účasť v súťaži:
  Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „Užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a starších ako 18 rokov. Účastník súťaže musí mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook.

  Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"). Ďalej osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

  Zapojením sa do súťaže Užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
 4. Podmienky súťaže:
  Užívatelia sa do súťaže zapoja vložením komentáru k danému súťažiacemu príspevku, ktorý oznamuje súťaž na https://www.facebook.com/TIPtravel/. Úlohou je napísať, meno hotela z ponuky uvedených destinácií Albánsko, Rhodos alebo Severný Cyprus na www.tiptravel.sk, v ktorom by Užívateľ chcel dovolenkovať, uviesť prečo a s kým. Účasťou v súťaži Užívateľ potvrdzuje znalosť pravidiel súťaže a svoj jednoznačný súhlas s týmito pravidlami.
 5. Žrebovanie:
  Žrebovanie sa uskutoční dňa 10.07.2019 zo všetkých Užívateľov, ktorí sa do tejto súťaže zapojili.
 6. Cena:
  Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:


  1x Zájazd do CHORVÁTSKA pre dve osoby individuálnou dopravou v termíne 01.09.-08.09.2019 v hoteli Duga Uvala 3* s plnou penziou v hodnote 1.199,20 €.
  1x All inclusive letecký zájazd do MAROKA pre dve osoby v termíne 01.09.-08.09.2019 do hotela Lixus Beach Resort 4* s odletom z/do Bratislavy v hodnote 1.940 €.
  1x All inclusive letecký zájazd do BULHARSKA pre dve osoby v termíne 31.08.-07.09.2019 do hotela Tishina 3* s odletom z/do Bratislavy v hodnote 1.525 €.

  (Výhry z reklamnej spotrebiteľskej súťaže alebo žrebovania prevyšujúce výšku 350,- EUR podliehajú zdaneniu.)
 7. Oznámenie výhry:
  Výherca bude kontaktovaný na soc.sieti Facebook https://www.facebook.com/TIPtravel/ 11.7.2019. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu a oboznámený so spôsobom odovzdania výhry prostredníctvom súkromnej správy. Výhercovi bude cena doručená Usporiadateľom súťaže najneskôr do 40 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov. Výhra sa týka len výhercu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené. Cenu nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra nebude odovzdaná.
 8. Osobné údaje:
  Podmienkou získania ceny je zaslanie kontaktných osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, e-mail a tel. číslo zo strany výhercu v prospech Usporiadateľa súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 2 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry v zmysle bodu 7. Ak do tejto doby súťažiaci kontaktné údaje nedodá alebo ich dodá nekompletné, bude jeho výhra postúpená súťažiacemu, ktorý sa umiestni za ním na ďalších miestach.

  Každý účastník svojou účasťou v hre t.j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a udeľuje Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email mohli byť použité primeraným spôsobom na účely priameho marketingu v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Tento súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať. Osobné údaje súťažiaci poskytuje na dobu max. 5 rokov. Usporiadateľ bude používať poskytnuté osobné údaje výlučne za uvedeným účelom a neposkytne ich žiadnej tretej osobe. Zaväzuje sa zároveň pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať všetky povinnosti uložené mu Zákonom ako prevádzkovateľovi a zaručuje súťažiacemu všetky Zákonom stanovené práva.
 9. Osobitné ustanovenia:
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä (ale nie výlučne) pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
  Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

  Ďalšie upozornenia:
  Táto súťaž nie je sponzorovaná alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Účastník súťaže berie na vedomie a je stotožnený s tým, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi súťaže prostredníctvom elektronickej sociálnej siete Facebook, ktorá je mimo vplyvu Usporiadateľa.
 10. V Piešťanoch dňa 04.07.2019